Vestlandshus Sunnfjord.

Vestlandshus Sunnfjord (Kjeilen Hus AS) er eit selskap i vekst, og har per i dag 5 tilsette. Vår hovudaktivitet er bustadbygging på eigne tomtar eller på tomtar som kunde eig sjølv. I dette ligg det at vi jobbar med grunnerverv, reguleringsarbeid, prosjektutvikling, sal, prosjektleiing og byggjeleiing.

Vi ønskjer gjerne å snakke med deg som ønskjer ein stad og bu eller har eit område som du kunne tenkt deg til å utvikle til bustadføremål.